Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van WebSpace Hosting B.V.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden betekenen de onderstaande termen het volgende:

 • Account: Een gebruikersinterface waarmee de klant, na het invoeren van inloggegevens, toegang krijgt tot het aanvragen, beheren, en configureren van onze diensten. Dit omvat ook de toegang tot opgeslagen configuraties en bestanden.
 • Algemene Voorwaarden: Dit document, dat de basisvoorwaarden voor onze dienstverlening bevat.
 • Aanvullende Voorwaarden: Specifieke voorwaarden die, naast deze Algemene Voorwaarden, van toepassing kunnen zijn op bepaalde diensten. Dit kan ook voorwaarden van derde partijen, een Service Level Agreement (SLA), of een Verwerkersovereenkomst omvatten.
 • Consument: Een klant die als natuurlijk persoon handelt en niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Diensten: Alle producten en/of diensten die WebSpace Hosting B.V. aan de klant levert op basis van een overeenkomst.
 • Vertrouwelijke Informatie: Alle informatie die als vertrouwelijk is gemarkeerd of door de ontvangende partij als zodanig moet worden beschouwd. De inhoud van elke overeenkomst tussen ons en de klant wordt als vertrouwelijk beschouwd.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, diensten, en overeenkomsten tussen WebSpace Hosting B.V. en onze klanten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Door een dienst van ons af te nemen, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 • Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen. Bij belangrijke wijzigingen informeren wij onze klanten minimaal één maand van tevoren. Kleinere wijzigingen kunnen direct van kracht worden.

Artikel 3: Het Account

 • Klanten krijgen toegang tot hun account met een zelfgekozen wachtwoord. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een sterk wachtwoord te kiezen en dit geheim te houden.
 • Het account biedt toegang tot het beheren van de diensten, inclusief een digitale portemonnee voor het voldoen van betalingen. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van voldoende saldo.

Artikel 4: Verplichtingen van WebSpace Hosting B.V.

 • Wij verbinden ons ertoe de afgenomen diensten naar beste kunnen en volgens de in de overeenkomst afgesproken specificaties te leveren.
 • Indien de dienstverlening door onvoorziene omstandigheden wordt onderbroken, streven we ernaar dit zo snel mogelijk te herstellen.

Artikel 5: Verplichtingen van de Klant

 • De klant dient alle benodigde medewerking te verlenen en correcte en volledige informatie aan te leveren voor het uitvoeren van de dienstverlening.
 • Misbruik van de diensten, zoals het verspreiden van illegale content, is verboden en kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de dienstverlening.

Artikel 6: Betaling en Tarieven

 • Tarieven voor onze diensten worden duidelijk gecommuniceerd voorafgaand aan de overeenkomst. Betalingen dienen volgens de afgesproken termijnen te worden voldaan.
 • Bij niet-tijdige betaling behouden wij ons het recht voor de dienstverlening op te schorten tot de betaling is voldaan.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 • WebSpace Hosting B.V. beperkt haar aansprakelijkheid tot directe schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van onze kant. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gederfde winst of gegevensverlies, is uitgesloten.
 • De klant vrijwaart WebSpace Hosting B.V. tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de diensten, tenzij deze aanspraken direct te wijten zijn aan grove nalatigheid of opzet van onze kant.

Artikel 8: Beëindiging en Opzegging

 • Overeenkomsten kunnen door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.
 • Bij beëindiging van de dienstverlening dient de klant zelf zorg te dragen voor het veiligstellen van zijn gegevens.

Artikel 9: Slotbepalingen

 • Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen worden bij voorkeur in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk is, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.